OutputDefault
algo
OutputRaw
algo
OutputVoid
algo
options
Algorithm
outputType
Algorithm